Curs: Infeccions de Transmissió Sexual

Curs online interactiu

Objectius i competències

a

 a

Objectius d’aprenentatge

 • Conèixer les diferents etiologies microbiològiques de les ITS, les malalties que causen, la clínica que manifesten, incloses les singularitats de situacions clíniques particulars (adolescència, embaràs, immunosupressió).
 • Conèixer l’impacte de les ITS a la població general i en àmbits més específics (embaràs, adolescència, pacients estèrils, immunosupressió, etc.).
 • Conèixer la repercussió de les ITS i les complicacions associades (pe. complicacions sistèmiques, sífilis neonatal, herpes neonatal, esterilitat, impacte psicoemocional i social, etc).
 • Conèixer les proves complementàries disponibles (“in situ” i de laboratori) per arribar al diagnòstic de màxima probabilitat i al diagnòstic etiològic precís (microbiològic).
 • Conèixer els tractaments disponibles etiològicament dirigits i les teràpies monodosi empíriques per aplicar “in situ”. Conèixer les contraindicacions dels tractaments i les singularitats d’aplicació en situacions clíniques com l’embaràs, els contactes sexuals, l’agressió sexual o la immunosupressió. Conèixer tractaments alternatius al de primera elecció en cas d’al·lèrgia, intolerància, facilitat d’ús, etc.
 • Conèixer l’organització de dispositius assistencials d’atenció específica a les ITS.
 • Utilitzar les TIC i recursos web 2.0 com a eines d’aprenentatge, col·laboració i autoavaluació on-line, centrades en les ITS.

Competències que es desenvolupen 

 • Saber identificar el/la pacient que pot presentar una possible ITS en base a la clínica que presenta.
 • Dirigir l’anamnesi i l’exploració clínica per tal de reduir l’àmbit de diagnòstic diferencial entre les diferents ITS
 • Utilitzar les proves complementàries disponibles en un àmbit d’atenció primerenca (colposcòpia, examen de microscopia en fresc o amb KOH, test de les amines, etc) per tal d’establir un diagnòstic de probabilitat correcte i proposar un tractament empíric.
 • Aplicar adequadament les proves de laboratori per obtenir un diagnòstic microbiològic correcte.
 • Aplicar mesures per tal de prevenir les complicacions associades a les ITS
 • Indicar una pauta de tractament correcte, considerant la probabilitat diagnòstica, probabilitat de cumplimentació i adhesió, identificar la pacient que es pot beneficiar d’un tractament en monodosi “in situ”. Identificar el/la pacient que necessita d’ingrés hospitalari per laparoscòpia diagnòstica, tractament ev o tractament quirúrgic (pe. en cas de malaltia inflamatòria pelviana/abscés tuboovàric).
 • Saber aplicar estratègies per tal d’aconseguir la màxima adhesió del/de la pacient al tractament i al seguiment i la identificació i tractament si s’escau dels contactes sexuals.
 • Aplicar estratègies preventives de salut poblacional que tinguin com a objectiu un major coneixement d’aquestes malalties entre la població, per tal de millorar aspectes preventius, com ara l’aplicació de vacunes (p.e. front el VPH) o l’adhesió a programes preventius front les lesions preneoplàstiques associades al VPH (càncer de cèrvix).
 • Us de les TIC i recursos web 2.0 en el desenvolupament de projectes on-line centrats en les ITS